ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. R HOTEL EXPERIENCES

De R HOTEL EXPERIENCES is een hotelbedrijf met hoofdzetel in Remouchamps. Een lijst van het management is beschikbaar op aanvraag op het hierna opgegeven adres. De verantwoordelijke uitgever van de website is de R HOTEL EXPERIENCES met maatschappelijke zetel in 4920 Remouchamps, Square Philippe Gilbert, 1 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0506.982.574.

  1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We vragen u vriendelijk de algemene gebruiksvoorwaarden van onze website, die worden gereferenceerd door een hyperlink op elke pagina van de website, aandachtig te lezen. Door de website te gebruiken aanvaardt u ze zonder enig voorbehoud. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen; daarom adviseren wij u ze regelmatig te raadplegen.

  1. Gebruik van de website

De inhoud van deze website wordt alleen meegedeeld als algemene informatie over R HOTEL EXPERIENCES en haar activiteiten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die op deze website worden aangeboden en voor uw persoonlijk gebruik.

  1. Onrechtmatig of verboden gebruik

U verbindt er zich toe deze website te gebruiken in lijn met de wetten en de wettelijke en contractuele vermeldingen. U mag de website niet gebruiken op een manier die schade kan berokkenen aan de belangen van R HOTEL EXPERIENCES of haar klanten.

  1. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Het gebruik van deze website gebeurt onder uw verantwoordelijkheid als gebruiker. Het downloaden of op een andere verkrijgen van elementen tijdens het gebruik van de dienstverlening gebeurt op uw risico. Alleen u bent aansprakelijk voor elke schade aan uw computer of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze elementen.

Deze dienst wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. R HOTEL EXPERIENCES garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, betrouwbaar en zonder fouten is, dat de informatie die wordt bekomen door het gebruik van de dienst accuraat juist en betrouwbaar is, en dat mogelijke fouten in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd.

R HOTEL EXPERIENCES zal alle redelijke middelen inzetten om op zijn website informatie te publiceren die, voor zover zij weet, up-to-date is. R HOTEL EXPERIENCES garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze nauwkeurig of volledig is, noch dat de website voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-todate.

De informatie die op deze site staat kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie wordt indicatief verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Deze website bevat hypertext links naar andere websites en ook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Die links en informatiebronnen worden enkel indicatief te uwer beschikking gesteld. R HOTEL EXPERIENCES controleert de informatie die ze bevatten niet. Ze kan dus geen enkele waarborg bieden in verband met de kwaliteit en/of de volledigheid van die informatie.

Algemeen kan R HOTEL EXPERIENCES in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, ongeacht of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd is op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was R HOTEL EXPERIENCES op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. R HOTEL EXPERIENCES kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van internetgebruikers.

  1. Contact

U kunt uw opmerkingen, suggesties of alle andere commentaar meedelen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@r-hotel.be of per brief naar: R HOTEL EXPERIENCES, Square Philippe Gilbert 1, 4920 Remouchamps (BE)

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die toegankelijk zijn op deze website alsook de compilatie en schikking ervan (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, database, gegevens enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van R HOTEL EXPERIENCES.

Behoudens expliciete bepalingen mag u deze website in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R HOTEL EXPERIENCES.

  1. Bescherming van de persoonsgegevens

Het gebruik van deze website kan leiden tot het vergaren en verwerken van persoonsgegevens door R HOTEL EXPERIENCES. Wij vragen u vriendelijk ons handvest privéleven, dat u hierna vindt, te raadplegen.

  1. Toegankelijkheid en compatibiliteit

Er werd veel aandacht besteden aan de naleving van de compatibiliteitsnormen. De website is ontworpen voor gebruik via de belangrijkste computerplatforms (Windows, Macintosh en Linux). De recente browsers worden eveneens ondersteund in de meest courante resoluties.

  1. Geschillenregeling, bevoegdheid en toepasselijk recht

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. Elk geschil dat het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van deze dienst zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening tussen de partijen. Wanneer de verzoening faalt, zijn de rechtbanken van Luik (België) bevoegd. R HOTEL EXPERIENCES behoudt zich het recht voor zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank als zij dat opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsboodschap verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure die voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarde